NIKISZOWIEC – MINING HEART OF SILESIA | NIKISZOWIEC – GÓRNICZE SERCE ŚLĄSKA

Where in my opinion lies the heart of Silesia? In Katowice Nikiszowiec, where Silesia can be not only sensed in the air, but also seen.

Gdzie moim zdaniem leży serce Śląska? Na katowickim Nikiszowcu, gdzie Śląsk można nie tylko wyczuć w powietrzu, ale także zobaczyć. 

ENG

Nikiszowiec is located in the eastern part of Katowice, just north of Giszowiec. It was established in 1908-1919, and owes its name to the „Nickischschacht” mine shaft, which was built there at the beginning of the 20th century. The estate was designed by brothers Jerzy and Emil Zillmann and is one of the stops on the Industrial Monuments Route.

PL

Nikiszowiec leży we wschodniej części Katowic, nieco na północ od Giszowca. Powstał w latach 1908-1919, a swoją nazwę zawdzięcza szybowi kopalnianemu „Nickischschacht”, który zbudowano tam na początku XX wieku. Osiedle zostało zaprojektowane przez braci Jerzego i Emila Zillmannów i stanowi jeden z przystanków na Szlaku Zabytków Techniki

INFRASTRUCTURE | ZABUDOWA

ENG

The estate consists of 9 large residential buildings, built on a very symmetrical plan, which has become a very characteristic feature of the estate.

In addition to flats, service premises, schools, laundries and dryers, shops, and even places for pigs and bread ovens were created there. Thanks to this, Nikiszowiec was almost a „self-sufficient” housing estate from its very beginning. The center of the estate is Plac Wyzwolenia. It is on this square that we can admire the mosaics depicting roses and the neo-baroque church of St. Anne.

PL

Osiedle składa się z 9 dużych budynków mieszkalnych, zbudowanych na bardzo symetrycznym planie, co stało się bardzo charakterystyczną cechą osiedla. 

Oprócz mieszkań powstały tam także lokale usługowe, szkoły, pralnie i suszarnie, sklepy, a nawet chlewy i piece do wypiekania chleba. Dzięki temu Nikiszowiec juz niemal od samego swojego powstania był osiedlem „samowystarczalnym”. Centrum osiedla jest plac Wyzwolenia. To właśnie na tym placu podziwiać możemy charakterystyczne dla Nikiszowca mozaiki przedstawiające róże oraz neobarokowy kościół pod wezwaniem św. Anny.

MUSEUM | MUZEA

ENG

An obligatory point while visiting Nikiszowiec is also – located in the building of the former laundry and mangle – one of the branches of the Museum of the History of Katowice, where you can see the interior of the apartment where the families of miners employed in the „Giesche” mine lived. Unfortunately, I went there on the day when the museum was closed, but I intend to go back there.

PL

Obowiązkowym punktem podczas zwiedzania Nikiszowca jest także – znajdujące się w budynku dawnej pralni i magla – jeden z oddziałów Muzeum Historii Katowic, w którym można zobaczyć wnętrze mieszkania, w jakim mieszkały rodziny górników zatrudnionych w kopalni „Giesche”. Ja niestety wybrałam się tam w dzień, kiedy muzeum było zamknięte, ale zamierzam tam wrócić.

NIKISZOWIEC CURRENTLY | NIKISZOWIEC OBECNIE

ENG

Nikiszowiec, thanks to the involvement of the city and the inhabitants themselves, has undergone a huge change over the past several years and is now the symbol of Katowice. Cyclical events are organized on it, which are very popular not only with residents, but also tourists and always attract crowds. These events include, among others: Jarmark na Nikiszowcu, Odpust u Babci Anny and Industriada. .

PL

Nikiszowiec, dzięki zaangażowaniu miasta i samych mieszkańców, w ciągu ostatnich kilkunastu lat przeszedł ogromna zmianę i jest obecnie symbolem Katowic. Organizowane są na nim cykliczne wydarzenia, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale także turystów i zawsze przyciągają tłumy. Do tych wydarzeń należą między innymi: Jarmark na Nikiszowcu, Odpust u Babci Anny czy Industriada

Is it worth going for a walk around Nikiszowiec? Definitely yes! Especially if you do not only care about seeing nice red-orange buildings, but also about feeling part of this housing estate and the community living in it.

Czy warto wybrać się na spacer po Nikiszowcu? Zdecydowanie tak! Szczególnie jeżeli nie zależy Wam tylko na zobaczeniu ładnych czerwono-pomarańczowych budynków, ale także na poczuciu się częścią tego osiedla i mieszkającej w nim społeczności. 

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *