MEDIA KIT – WHAT IS IT, WHY IT IS WORTH HAVING IT AND HOW TO CREATE IT | MEDIA KIT – CO TO, DLACZEGO WARTO GO MIEĆ I JAK GO STWORZYĆ?

Do you want to start cooperating with brands? Do you want to stand out? Create your Media kit! What is it, how to create it and why is it worth having? I answered these questions in this post.

Chcesz zacząć współpracować z markami? Zależy Ci na tym, żeby się wyróżnić? Stwórz swój Media kit! Czym on jest, jak go stworzyć i dlaczego w ogóle warto go mieć? Odpowiedź na te pytania znajdziesz we wpisie. 

ENG

What is a media kit and why is it worth having?

Media kit is your „social media CV” from which brands can find out basic information about you and your online activity, as well as your preferred forms of cooperation. It’s simply a file that you can put on your website or send to brands you want to work with or who want to work with you. Why is it worth having? The answer to this question is very simple: to stand out! Probably not many of you know this, but in Poland hardly any influencer has their own media kit. This is something that will definitely draw the attention of a marketing specialist and increase your chances of collaboration.

PL

Czym jest media kit i dlaczego warto go mieć?

Media kit to Twoje „social mediowe CV”, z którego marki mogą dowiedzieć się podstawowych informacji o Tobie i Twojej działalności w Internecie, a także preferowanych przez Ciebie formach współpracy. To po prostu plik, który możesz zamieścić na swojej stronie internetowej lub wysyłać brandom, z którymi chcesz współpracować, lub które chcą współpracować z Tobą. Dlaczego warto go mieć? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: żeby się wyróżnić! Pewnie niewielu z Was o tym wiem, ale w Polsce mało który influencer ma swój media kit. To coś, co zdecydowanie zwróci na Ciebie uwagę specjalisty ds. marketingu i zwiększy Twoje szanse na podjęcie współpracy. 

ENG

What information should you include in it?

✔️ information about me

As in the CV, it is worth including basic information about yourself, or rather about your online activity. It is these few sentences that can convince the brand that you are the perfect influencer for them. Introduce yourself and tell what you do, what your niche, goals and values that you try to pass on to your recipients and what makes you stand out among the whole mass of influencers. Do you know the „elevator pitch”? It is about this way of presentation that works best here.

WARNING! Don’t describe your private life! Focus on what is really relevant, related to the blog/channel you run and what may interest your brand. This is the most important part, so pay special attention to it!

✔️contact information and links to social media profiles

Email address and phone number are the basis. Without this information, the brand will not know how to contact you. It is also really important to add list of links to your social media/blog.

✔️ number of followers

Although in the „influencer world” everybody keeps saying that social media is about engagement, not the number of followers, many brands still pay a lot of attention to how many people are following us and on this basis choose the influencers with whom they want to cooperate . This part is worth dividing into social media profiles and showing which of them is the main communication channel for us.

What to do if we have relatively not a lot of followers but very high engagement? In addition to the number of followers, add ER (Engagement Rate), – the indicator of followers’ engagement, which tells about the ratio of likes and comments to the total number of recipients.

✔️ information about your followers 

Both Instagram and Google Analytics statistics are able to tell us a lot about our followers. Their age, location and gender, and sometimes even information about interests or devices from which they enter our site, can be key from the brand’s point of view. Who our recipients are must coincide at least to a small extent with whom the company wants to reach, which is why this information cannot be missing here.

WARNING! This is one of those parts that is sometimes worth adjusting to brand profile. If you want to work with a brand that has services/products only for women (and does not plan to expand them with a male line) do not provide comprehensive information about your male audience, but focus on a more accurate description of the women who are following you.

✔️statistics of your social media/posts/blog/YouTube videos etc.

In addition to statistics on the followers themselves, it is also worth adding all other IMPORTANT statistics of your channels such as the number of visits to the profile/page, the average number of likes/comments, the number of UU on the blog, the number of views of the video on YouTube, the time spent on the page, the number of people who saw Instagram Story, etc. The number of statistics and channels you want to share with the brand depends on you, but I recommend focusing on the most important and key ones from the point of view of a given brand.

WARNING! Don’t lie and don’t artificially raise statistics! Some companies may not notice this, but it’s easier to check the credentials of influencers on the Internet.

✔️examples of other collaborations

If you already had several collaborations with other brands, it is worth boasting about the ones you are most satisfied with. Thanks to this, the brand will see what kind of publications can be expected and whether you are the creator they are looking for. If you can, adapt the examples of campaigns to the category of business of the brand with which you want to cooperate and, e.g. to a fashion brand, send an example of cooperation with another brand of this type.

✔️ collaboration options and price list

This part may take you the most time, but also can really help you make a good deal with a company representative. What are those options about? It’s just several „packages” from which the brand will be able to choose the one that suits it best. How to created the packages? Think about what materials you can make in cooperation. Post on Instagram, Instagram Story with a link, blog post .. you can price it all separately or create packages such as e.g. Post on Instagram + 3 Instagram Story = package price.

PL

Jakie informacje warto w nim zamieścić?

✔️ informacje „o mnie”

Podobnie jak w CV, warto zawrzeć w nim podstawowe informacje o sobie, a raczej o swojej działalności w internecie. To właśnie te kilka zdań może przekonać markę, że jesteś idealnym influencerem/erką dla nich. Przedstaw się i powiedz czym się zajmujesz, jaka jest Twoja nisza, cele i wartości, które starasz się przekazywać odbiorcom i czym wyróżniasz się wśród całej masy influencerów. Kojarzysz „elevator pitch”? To właśnie o taki sposób prezentacji sprawdzi się tutaj najlepiej.

UWAGA! Nie opisuj swojego życia prywatnego! Skup się na tym, co naprawdę istotne, związane z blogiem/kanałem, który prowadzisz i tym, co może zainteresować daną markę. To właśnie ta część jest najważniejsza, więc zwróć na nią szczególną uwagę!

✔️informacje kontaktowe i linki do profili w social mediach

Adres e-mail i numer telefonu to podstawa. Bez tych informacji marka nie będzie wiedziała, jak się z Tobą skontaktować. Nie obędzie się także bez listy linków do Twoich portali społecznościowych/strony internetowej. 

✔️ liczba obserwujących

Chociaż w „influencerskim świecie” wszyscy wciąż powtarzają, że w social mediach chodzi o zaangażowanie odbiorców, a nie o ilość obserwujących, wiele brandów wciąż przykłada bardzo dużą uwagę do tego, ile osób nas obserwuje i na tej podstawie wybiera influencerów, z którymi chcą współpracować. Tę część warto podzielić na profile w social mediach i pokazać, który z nich jest dla nas głównym kanałem komunikacji, a które są tylko pomocniczymi.

Co zrobić, jeżeli mamy stosunkowo niewiele odbiorców, ale bardzo zaangażowanych? Obok liczby obserwujących podaj ER (Engagement Rate), czyli wskaźnik zaangażowania obserwujących, mówiący o stosunku polubień i komentarzy do ogólnej liczby odbiorców. 

✔️informacje o Twoich odbiorcach

Zarówno statystyki na Instagramie, jak i te z Google Analytics są w stanie powiedzieć nam bardzo dużo o naszych odbiorcach. Ich wiek, lokalizacja i płeć, a czasem nawet informacje o zainteresowaniach, czy urządzeniach, z których wchodzą na naszą stronę, mogą być kluczowe z punktu widzenia marki. To, kim są nasi odbiorcy, musi pokrywać się przynajmniej w małym stopniu z tym, do kogo dotrzeć chce sama firma, dlatego tych informacji nie może tutaj zabraknąć.

UWAGA! To jedna z tych części, którą czasem warto dostosować do profilu marki. Jeżeli chcecie współpracować z brandem, który posiada usługi/produkty jedynie dla kobiet (i nie planuje rozszerzenia ich o linię męską) nie podawajcie obszernych informacji na temat swoich odbiorców płci męskiej, za to skupcie się na dokładniejszym opisaniu kobiet, które Was obserwują. 

✔️statystyki konta/postów/wpisów na blogu/filmów na YouTube itp.

Poza statystykami dotyczącymi samych odbiorców warto dodać także wszelkie inne ISTOTNE statystyki takie jak np. ilość wejść na profil/stronę, średnią liczbę polubień/komentarzy, liczbę UU na blogu, ilość wyświetleń filmu na YouTube, czas spędzony na stronie, ilość osób, które zobaczyły Instagram Story, itd. Ilość statystyk i kanałów, na które je podzielisz, zależy od Ciebie, ale polecam skupić się na tych najważniejszych i kluczowych z punktu widzenia danej marki. 

UWAGA! Nie kłam i nie podbijam sztucznie swoich statystyk! Niektóre firmy mogą tego nie zauważyć, ale w Internecie coraz łatwiej sprawdzić wiarygodność influencera. Dlatego wszelkie boty/kupione like, czy po prostu podanie wyższej liczby niż w rzeczywistości itp. to nie jest dobry pomysł!

✔️ przykłady innych współprac

Masz już za sobą kilka współprac z innymi markami? Pochwal się tymi z nich, z których jesteś najbardziej zadowolony/a. Dzięki temu marka zobaczy jakiego rodzaju publikacji może się spodziewać i czy jesteś twórcą, którego szukają. Jeżeli możesz, dostosuj przykłady kampanii do kategorii działalności brandu, z którym chcesz współpracować i np. do marki modowej wyślij przykład współpracy z inną tego typu marką. 

✔️opcje współpracy i cennik

Ta część może zająć Ci najwięcej czasu, ale także bardzo ułatwić późniejsze ustalenia z przedstawicielem firmy. O co chodzi z tymi opcjami współpracy? O stworzenie kilku „pakietów”, z których marka będzie mogła wybrać ten, który najbardziej jej odpowiada. Jak się za to zabrać? Zastanów się jakie materiały możesz wykonać w ramach współpracy. Post na Instagramie, Instagram Story z linkiem, wpis na blogu.. to wszystko możesz wycenić osobno lub stworzyć pakiety takie jak np. post na Instagramie + 3 Instagram Story = cena pakietu. 

ENG

What should the media kit look like?

As in the case of CV, the form in which you will make your media kit is completely up to you. It can be a document for one A4 page, a few or several slide presentations, or even a movie. It all depends on you and your creativity! When creating it, however, it is worth ensuring that its style is consistent e.g. with the design of your website.

If you have any questions about media kit, please write to me on Instagram. I will gladly not only answer them, but also help you create it.

PL

Jak powinien wyglądać media kit?

Podobnie jak w przypadku CV forma, w jakiej wykonasz swój media kit, jest całkowicie zależna od Ciebie. Może to być dokument na jedną stronę A4, kilku lub kilkunasto slajdowa prezentacja, a nawet film. Wszystko zależy od Ciebie i Twojej kreatywności! Przy jego tworzeniu warto jednak zadbać, aby jego stylistyka była spójna np. z wyglądem naszej strony Internetowej.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące media kitu koniecznie napisz do mnie na Instagramie. Chętnie nie tylko na nie odpowiem, ale także pomogę Ci go stworzyć. 

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *