COLLABORATION WITH THE BRAND – HOW TO DO IT RIGHT? | WSPÓŁPRACA Z MARKĄ – JAK ZROBIĆ TO DOBRZE?

Do you want to start collaboration with brands, but you don’t know how to do this ? Have you already written a few messages to companies, but none of them wanted to collaborate with you? Or maybe you run a lot of collaborations and do not know how to maintain credibility among your followers? Regardless of which question you answered in the affirmative, in this post I will share with you some basic tips that are worth considering when planning cooperation with a potential brand.

*Most of this advice is based on my 10-month job as an influencer marketing specialist and the most common mistakes made by influencers with whom I had the opportunity to work.

Chcesz rozpocząć współprace z markami, ale zupełnie nie wiesz jak się za oto zabrać? Napisałeś/aś już kilka wiadomości do firm, ale żadna z nich nie chciała z Tobą współpracować? A może prowadzisz bardzo dużo współprac i nie wiesz jak zachować wiarygodność wśród odbiorców. Niezależnie od tego na które pytanie odpowiedziałeś/aś twierdząco, w tym wpisie podzielę się z Tobą kilkoma podstawowymi radami, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu współpracy z potencjalną marką. 

*Większość z tych rad oparta jest na mojej 10 miesięcznej pracy na stanowisku specjalisty ds. influencer marketingu i najczęstszych błędach jakie w tym czasie popełniali influencerzy z którymi miałam okazje współpracować. 

ENG

 • Choose cooperation offers carefully, especially barter ones!

Do you know what barter is? This cooperation on the principle of a „product for post / story„. Whether you agree to this type of cooperation or not is an individual matter, but … YOU NEED TO THINK ABOUT IF THE PRODUCT THAT THE COMPANY PROVIDES US FITS TO YOUR CONTENT. And exactly the same rule should be followed with paid cooperation!

Believe me, as soon as you enter the profile, you can see if someone’s Instagram is an „advertising pole”, or the cooperation that a person undertakes makes sense and is consistent with what is on the profile. And both brands and followers pay attention to it!

If during a month on your profile you promote five hand creams of various brands, washing powder and clothes from the Chinese side – this is not the way! That way you can only lose credibility.

 • Don’t be afraid to write to the brand with the offer of cooperation!

Despite the fact that not every brand conducts activities with influencers, sometimes it is worth taking the initiative and sens the cooperation offer. But YOU MUST HAVE AN IDEA HOW YOU SEE THIS COOPERATION.

The message „Is it possible to cooperate with you?” will not encourage anyone. LARGE BRANDS GET SUCH HUNDREDS OF MESSAGES LIKE THIS PER DAY. Think about whether a given brand suits you, whether your recipients are their potential target group and how such cooperation could look like.

Do you already have an idea? Get an email contact to the person who deals with this type of collaboration, instead of presenting your offer in an Instagram message. The email looks more professional and increases your chances of cooperation.

 • Create a media kit!

What is a media kit? It’s your „social media CV”, which is simply a graphic / presentation on which you put all the basic information about yourself.

What information should you include in it? First of all, your basic data, description of your receiving group, list of channels that you run in social media, basic statistics, valuation depending on the type of activities and contact. You can also add some interesting examples of earlier collaborations that are worth showing off.

If you want to create a media kit but don’t know how to go about it, follow my blog! In the near future an entry will appear in which I explain everything.

 • Don’t lie and don’t “fake” raise your statistics!

Currently, the account credibility is very easy to check, and “fake followers” can be seen after just a minute of browsing someone’s followers. The same applies to statistics on individual posts!

Therefore, when contacting the brand, be honest, present your statistics as they look in real life and do not use applications that add fake likes or followers.

 • Keep deadlines!

There is nothing worse that can make the brand not want to work with you than simply failing to meet deadlines and being late in post / story publication. If you are dating a brand and publish a post on Monday, do it, or at least inform the brand that the post will appear later.

No brand will want to cooperate with you again if you fail to meet deadlines or fail to comply with the terms of the contract.

 • Sign contracts even in the case of barter cooperation!

Despite the fact that most of the cooperation is carried out without contracts, it is always worth asking for it. It is the contract that determines not only the scope of activities that you will do for the brand and the possible payment that you will receive, but above all how the brand can use the content you have prepared.

If you do not want your photos to be placed on the company’s website or in the newsletter, or you want all your publications in the brand’s channels to have the tag of your profile – then there is a place in the contract for such arrangements.

If you run a lot of cooperation, you should consider creating your own contract, in which you will take care of your rights! You will not have to wonder every time whether the contract sent by the company is good, or consult the next model contract with a lawyer.

 • Don’t give up if a brand refuses!

Just because a brand will not want to work with you now does not mean that it will never agree. Often, brands have a specific plan of cooperation and a budget for it, so it’s possible that you will write to them when they do not plan further activities of this type. There is nothing to be discouraged and in such a situation it is worth simply asking for contact if they are interested in cooperation in the future. But remember that having the fact that you have 5,000, 50,000 or even 500,000 followers will not make any brand want to work with you. Each company has its own way of selecting influencers and sometimes you can simply differ in age or theme of the profile from their vision.

That’s all for today when it comes to the topic of cooperation, but I will gladly answer your questions, whether you ask them here in the comments or write me a private message on Instagram.

PL

 • Wybieraj rozważnie propozycje współpracy, szczególnie te barterowe!

Wiecie, czym jest barter? To współpraca na zasadzie „produkt za post/story”. To, czy godzicie się na taki rodzaj współpracy, czy też nie jest kwestią indywidualną, ale… TRZEBA SIĘ ZASTANOWIĆ NAD TYM, CZY PRODUKT, KTÓRY FIRMA NAM PROPONUJE, PASUJE DO NASZEGO CONTENTU. I dokładnie tej samej zasady należy się trzymać przy współpracach płatnych!

Uwierzcie mi, że zaraz po wejściu na profil widać, czy czyjś Instagram jest „słupem reklamowym”, czy współprace, które podejmuje dana osoba, mają sens i są spójne z tym, co znajduje się na profilu. A zarówno marki, jak i obserwatorzy zwracają na to uwagę!

Jeżeli w ciągu miesiąca na swoim profilu promujesz pięć kremów do rąk różnych marek, proszek do prania i ubrania z chińskiej strony – nie tędy droga! W taki sposób możesz jedynie stracić wiarygodność.

 • Nie bój się pisać do marki z propozycją współpracy!

Pomimo tego, że nie każda marka prowadzi działania z influencerami, czasem warto wyjść z inicjatywą i samemu zaproponować współpracę. Jednak TRZEBA MIEĆ NA NIĄ POMYSŁ.

Wiadomość „Czy można nawiązać z Wami współpracę?” nikogo nie zachęci. DUŻE MARKI DOSTAJĄ TAKICH WIADOMOŚCI KILKANAŚCIE DZIENNIE. Zastanów się, czy dana marka do Ciebie pasuje, czy Twoi odbiorcy to ich potencjalna grupa docelowa i jak mogłaby wyglądać taka współpraca.

Masz już pomysł? Zdobądź kontakt mailowy do osoby, która zajmuje się tego typu współpracami, zamiast przedstawiać swoją propozycję w wiadomości na Instagramie. Wiadomość mailowa wygląda bardziej profesjonalnie i zwiększy Twoje szanse na współpracę.

 • Stwórz media kit!

Czym jest media kit? To Twoje „social mediowe CV”, czyli po prostu grafika/prezentacja, na której umieścisz wszystkie podstawowe informacje o sobie.

Jakie informacje warto w nim zamieścić? Przede wszystkim swoje podstawowe dane, opis swojej grupy odbiorczej, listę kanałów, które prowadzisz w social mediach, podstawowe statystyki, wycenę w zależności od rodzaju działań i kontakt. Możesz tam dodać także kilka ciekawych przykładów wcześniejszych współprac, którymi warto się pochwalić.

I chociaż w Polsce tworzenie takiego media kitu nie jest popularne, może on pomóc Ci się wyróżnić.

Jeżeli chcesz stworzyć media kit, ale nie wiesz jak się za to zabrać, obserwuj mój blog! Już w najbliższym czasie pojawi się wpis, w którym wszystko wyjaśniam.

 • Nie kłam i nie podbijam sztucznie swoich statystyk!

Obecnie wiarygodność konta bardzo łatwo sprawdzić, a kupionych obserwujących można zauważyć już po minucie przeglądania czyichś obserwujących. To samo dotyczy statystyk pojedynczych postów!

Dlatego kontaktując się z marka bądź szczery/a, przedstaw swoje zasięgi tak, jak wyglądają w rzeczywistości i nie korzystaj z aplikacji dodających sztuczne polubienia, czy kupowanych obserwatorów.

 • Dotrzymuj terminów!

Nie ma nic gorszego, czym można zrazić markę do siebie, niż proste niedotrzymywanie terminów i spóźnienia w publikacji posta/story. Jeżeli umawiasz się z dana marką, że opublikujesz post w poniedziałek, to zrób to, albo chociaż poinformuj markę o tym, że post pojawi się później.

Żadna marka nie będzie chciała podjąć z Tobą ponownie współpracy, jeżeli nie będziesz dotrzymywać terminów lub nie wywiązywać się z założeń umowy.

 • Podpisuj umowy nawet w przypadku współpracy barterowej!

Pomimo tego, że większość współprac odbywa się bez umów, warto zawsze o nią prosić. To właśnie umowa określa nie tylko zakres działań, jaki wykonasz dla marki i ewentualne wynagrodzenie, które otrzymasz, ale przede wszystkim to, w jaki sposób marka może wykorzystać przygotowany przez Ciebie content.

Jeżeli nie chcesz, aby Twoje zdjęcia umieszczane były na stronie internetowej firmy lub w newsletterze, albo chcesz, aby na wszystkich publikacjach w kanałach marki pojawiło się oznaczenie Twojego profilu – to właśnie w umowie jest miejsce na tego typu ustalenia.

Jeżeli prowadzisz wiele współprac, warto zastanowić się nad stworzeniem własnej umowy, w której zadbasz o swoje prawa! Nie będziesz musiał/a za każdym razem zastanawiać się, czy przesłana przez firmę umowa jest dobra, albo konsultować kolejnego wzoru umowy z prawnikiem.

 • Nie poddawaj się, jeżeli jakaś marka odmówi!

To, że dana marka nie będzie chciała z Tobą współpracować, nie znaczy, że nigdy się na to nie zgodzi. Często marki mają konkretny plan współprac i budżet na to przeznaczony, więc możliwe, że napiszesz do nich w momencie, kiedy nie będą planować kolejnych działań tego typu. Nie ma się co zrażać i w takiej sytuacji warto po prostu poprosić o kontakt, jeżeli będą zainteresowani współpraca w przyszłości. Pamiętaj, że to, że masz 5 000, 50 000, czy nawet 500 000 nie sprawi, że każda marka będzie chciała z Tobą współpracować. Każda firma ma swój sposób dobierania influencerów i czasem po prostu możesz odbiegać wiekiem, czy tematyką profilu od ich wizji.

To już wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o temat współprac, ale chętnie odpowiem na Wasze pytania, niezależnie czy zadacie je tutaj w komentarzu, czy napiszecie do mnie wiadomość prywatna na Instagramie.

You may also like

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *